Regulamin Sklepu Corporate-Wellness.pl

 

§1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

 1. Corporate Wellness – oznacza spółkę pod nazwą Mobile Medical Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [02-593] przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 5/86, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000624593, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 266.000 złotych (w pełni opłacony), NIP: 5213739571.

 2. „SKLEP” – oznacza prowadzony przez Mobile Medical Services w domenie www.corporate-wellness.pl internetowy serwis transakcyjny, umożliwiający zakup Treści Cyfrowych.

 3. „PRODUKTY CYFROWE” – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-Booki (zapisany w formacie cyfrowym utwór), pliki Mp3, Mp4.

 4. „KLIENT” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia.

 5. „ZABEZPIECZENIA” – oznacza stosowane systemy zabezpieczeń Treści Cyfrowych przed nielegalnym rozpowszechnianiem.

 6. „NEWSLETTER” – oznacza gazetkę elektroniczną wydawaną periodycznie przez Mobile Medical Services, w której zamieszczane są m.in. informacje dotyczące dostępnych w Sklepie treści cyfrowych, informacje branżowe, gazetka może zawierać informacje handlowe Mobile Medical Services oraz partnerów.

 7. „REJESTRACJA” – oznacza proces polegający na zarejestrowaniu potencjalnego Klienta w Sklepie z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta.

 8. „KONTO” – oznacza tworzone w wyniku rejestracji Klienta w Sklepie indywidualne konto Klienta umożliwiające edycję podanych przez Klienta danych osobowych, zakup przez Klienta treści cyfrowych, zawierające informacje o wszystkich zakupionych przez Klienta treściach cyfrowych, zakupach.

 9. „KOSZYK” – oznacza element sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zakupu, np. liczba zakupionych treści cyfrowych, dane do faktury, sposób płatności.

 10. „REGULAMIN” – oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu, przede wszystkim zasady zamawiania treści cyfrowych, a także prawa i obowiązki Klientów oraz Mobile Medical Services.

 11. „DANE OSOBOWE” – oznacza zgromadzone w trakcie rejestracji Klienta w Sklepie oraz podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu i jego funkcjonalności i wszelkie informacje dotyczące Klienta. Dane osobowe są przetwarzane w celach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności i Cookies.

 12. „POLITYKA PRYWATNOŚCI” – oznacza stosowane przez Mobile Medical Services zasady prywatności i przetwarzania plików typu „ciasteczka” dostępne na stronie www.corporate-wellness.pl.

 13. „USTAWA” – oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dn. 31.05.2006 r. z późn. zm.)

 14. „ZAKUP” – oznacza transakcję sprzedaży treści cyfrowych przez Mobile Medical Services wykonana w Sklepie w związku z zamówieniem złożonym przez Klienta przy wykorzystaniu Konta.

 15. „LICENCJA” – oznacza dokument określający szczegółowe zasady zakupu poszczególnych rodzajów treści cyfrowych, zasady korzystania z nich, w tym zasady dotyczące udzielanej licencji oraz wymogi techniczne dla danej treści cyfrowej.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady, warunki zakupów i dostarczania treści cyfrowych.

 2. Zakładając konto oraz akceptując Regulamin Klient poprzez zaznaczenie stosownej opcji oświadcza, że zapoznał się z zapisami przedmiotowego Regulaminu oraz w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 3. Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Mobile Medical Services a Klientem umowy, której przedmiotem jest korzystanie przez Klienta ze sklepu oraz jego funkcjonalności (dalej „Umowa”).

 4. Właścicielem sklepu jest Mobile Medical Services Sp. z o.o.

 5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

 6. Wszelkie zawarte w ramach sklepu utwory w rozumieniu Ustawy podlegają ochronie prawnej.

 7. Cała zawartość Sklepu, m. in. teksty, grafiki, logotypy, zdjęcia, jak ich kompilacje stanowią przedmiot praw Mobile Medical Medical Services i są chronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Korzystając ze sklepu Klient zobowiązuje się nie wprowadzać jakichkolwiek zmian oraz nie korzystać bez zgody uprawnionych z zawartości Sklepu w inny sposób, niż określony w niniejszym Regulaminie.

§3 ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE

 1. Użytkownikiem Sklepu może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz dokonywanie zakupów w Sklepie, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu potencjalny Klient powinien zarejestrować się w Sklepie w celu utworzenia Konta.

 3. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne dla Klienta, przy czym niezałożenie Konta uniemożliwia dokonywanie Zakupów.

 4. W celu założenia konta potencjalny Klient powinien dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu podając wszystkie wymagane dane, w tym w szczególności login, hasło, dane kontaktowe oraz składając wszystkie wymagane przy rejestracji zgody i oświadczenia.

 5. Zaznaczenie podczas procesu rejestracji pola „Przeczytałem/łam i akceptuję Regulamin Sklepu Mobile Medical Services” oznacza potwierdzenie przez Klienta, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 6. Klient zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych.

 7. Klient przyjmuje do wiadomości, że w trakcie korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności przy dokonywaniu Zakupu, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, nie ujętych w formularzu rejestracyjnym danych, np. numer telefonu, numeru NIP oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

 8. Z chwilą założenia konta Klient nabywa prawo do korzystania z funkcjonalności Sklepu, a w szczególności do nabywania znajdujących się aktualnie w sprzedaży produktów cyfrowych. Z tą samą chwilą pomiędzy Mobile Medical Services a Klientem zawierana jest umowa o korzystanie ze Sklepu.

 9. Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać tylko jedno konto.

 10. W przypadku zmiany danych osobowych Klient ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować podane podczas rejestracji w Sklepie dane osobowe.

 11. Klient nie może udostępniać swojego loginu i hasła do konta osobom trzecim.

§4 USŁUGI SKLEPU

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu, w okresie obowiązywania Umowy, Mobile Medical Services umożliwia Klientowi:

  1. składanie zamówień na produkty cyfrowe w celu dokonania zakupu,

  2. korzystanie z usługi udostępnienia przestrzeni dyskowej w celu:

   1. zamieszczenia informacji o historii transakcji Klienta,

   2. umożliwienie Klientowi wielokrotnego, w granicach udzielonej mu przez Mobile Medical Services licencji na dana treść cyfrową zgodnie z właściwą dla danego produktu treścią licencji, pobrania/dostępu do produktu cyfrowego w postaci elektronicznej,

   3. zamawianie newslettera.

 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet) pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, akceptującym pliki cookies.

 3. Mobile Medical Services dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednak nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku prac konserwacyjnych lub w związku z modernizacją lub rozbudowy Sklepu.

§5 NEWSLETTER

 1. Klient ma możliwość zamówienia Newslettera.

 2. Zamówienie Newslettera może nastąpić w trakcie rejestracji, jak również w dowolnej chwili poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera.

 3. Poprzez Newsletter Mobile Medical Services może przekazywać informacje handlowe drogą elektroniczną, na co Klient zamawiając Newsletter wyraża zgodę.

 4. Klient może zrezygnować z Newslettera, jak również cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w każdej chwili. Rezygnacja może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: wellnews@corporate-wellness.pl, wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie Newslettera oraz poprzez kliknięcie w link znajdujący w przesłanym Newsletterze.

§6 DOSTĘPNE PRODUKTY CYFROWE I ICH ZAKUP

 1. Mobile Medical Services w ramach Sklepu prezentuje możliwe do nabycia produkty cyfrowe.

 2. Informacje o aktualnie dostępnych w Sklepie rodzajach produktów cyfrowych oraz o samych produktach cyfrowych zamieszczane są na stronach internetowych Sklepu.

 3. Możliwość dokonania zakupu produktów cyfrowych posiada wyłącznie Klient posiadający konto, który zalogował się w sklepie.

 4. Prezentowane w ramach sklepu produkty cyfrowe mogą być ograniczane ilościowo, a ich dostęp czasowy.

 5. Każdy produkt cyfrowy podany w zamówieniu Klienta jest przedmiotem osobnej oferty.

 6. W celu dokonania zakupu wybranego produktu cyfrowego Klient powinien przejść do zakładki koszyka, potwierdzić złożenie oferty zakupu, a następnie dokonać płatności.

 7. W trakcie procesu dokonywania zakupu Klient powinien postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w koszyku.

 8. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT.

 9. Ceną wiążącą jest cena podczas składania zamówienia w koszyku, po uwzględnieniu ewentualnych rabatów, czy promocji.

 10. Przy dokonywaniu płatności Klient ma możliwość wyboru preferowanej przez siebie formy płatności spośród udostępnianych przez Mobile Medical Services, także we współpracy z kontrahentami obsługującymi płatności internetowe.

 11. Po złożeniu przez Klienta zamówienia oraz po dokonaniu płatności Klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwila wysłania przez Mobile Medical Services potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pomiędzy Mobile Medical Services a Klientem zawierana jest umowa o dostawę produktu cyfrowego na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu.

 12. Mobile Medical Services zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży produktu cyfrowego w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa.

 13. Szczegółowe zasady zakupu/licencji poszczególnych rodzajów produktów cyfrowych wraz z wymogami technicznymi, jakie powinny spełniać posiadane przez Klienta urządzenia dla celów korzystania z zakupionych produktów cyfrowych określają informacje zamieszczone na stronach Sklepu, obok produktu cyfrowego.

§7 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 2. Każdy Klient ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 3. Klient może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@corporate-wellness.pl.

 4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą otrzymania przez Mobile Medical Services oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.

 5. Wypowiedzenie umowy wiąże się z usunięciem konta Klienta.

§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu do momentu dokonania płatności za produkty cyfrowe objęte zakupem.

 2. Klient będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy o dostawę produktów cyfrowych w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy Klient musi skutecznie poinformować Mobile Medical Services o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą na adres Plac Europejski 3/223, 00-844 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: biuro@corporate-wellness.pl). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Mobile Medical Services zwraca Klientowi otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w transakcji zakupu.

 4. Powyżej opisane prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie produktu cyfrowego przed upływem okresu do odstąpienia przez niego od umowy o dostarczenie produktu cyfrowego (art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o ochronie praw konsumenta). Zgoda ta może być udzielona przez Klienta w momencie składania zamówienia lub pobrania produktu cyfrowego.

§9 PRAWA AUTORSKIE

 1. Mobile Medical Services oświadcza, że wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do Sklepu oraz zamieszczonych w nim produktów cyfrowych przysługuje Mobile Medical Services.

 2. W przypadku, gdy produkty cyfrowe zostały stworzone przez podmioty trzecie, Mobile Medical Services oświadcza, że nabył autorskie prawa majątkowe do tych utworów lub uzyskał stosowną licencję, umożliwiającą wykorzystanie tych utworów w ramach Sklepu.

 3. Mobile Medical Services oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia I wykonania postanowień umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i korzystanie przez Klientów z produktów cyfrowych zakupionych w Sklepie nie będzie stanowić naruszenia jakichkolwiek praw ani dóbr osób trzecich.

 4. Klient poprzez akceptację Regulaminu przyjmuje do wiadomości, że zakup produktów cyfrowych nie powoduje przeniesienia na Klienta jakichkolwiek praw autorskich majątkowych do zakupionych produktów, a jedynie udzielona zostaje licencja na warunkach i w zakresie szczegółowo określonych w dokumencie do pobrania, zamieszczonym każdorazowo przy produkcie cyfrowym.

 5. Klient poprzez zakup produktu cyfrowego uzyskuje uprawnienie do zapoznawania się z jego treścią oraz jego odtwarzania w ramach udzielonej licencji niewyłącznej.

 6. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami, którzy zakupili produkt cyfrowy na rzecz powiązanych z Klientem pracowników, licencja obejmuje możliwość korzystania z produktu cyfrowego stosownie do postanowień licencji.

 7. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami, Klient zobowiązuje się do zapoznania pracowników z warunkami licencji oraz obowiązkami w zakresie praw autorskich wynikającymi z zapisów niniejszego Regulaminu.

 8. Klient będący konsumentem oraz Klient będący przedsiębiorcą w ramach udzielonej licencji nie nabywają prawa do udzielania sublicencji.

 9. Klient zobowiązuje się nie kopiować, nie wynajmować, nie oddawać w leasing, nie prowadzić dystrybucji, nie dokonywać transferu, nie udostępniać nieodpłatnie, nie kopiować w celu dalszej odsprzedaży.

 10. Klient będący konsumentem nie jest uprawniony do publicznego odtwarzania lub udostępniania produktu cyfrowego na rzecz osób trzecich.

 11. Klient będący przedsiębiorcą nie jest uprawniony do:

  1. publicznego odtwarzania produktu cyfrowego wśród odbiorców innych niż pracownicy Klienta,

  2. kopiowania i dystrybuowania produktu cyfrowego wśród odbiorców innych niż pracownicy Klienta,

  3. kopiowania i zapisywania materiałów na komputerach innych niż sprzęt należący do pracowników Klienta,

  4. dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu cyfrowego,

  5. użytkowania produktu cyfrowego w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem.

 12. Klient będący przedsiębiorcą w ramach licencji jest uprawniony do:

  1. zamieszczenia produktu cyfrowego w Intranecie Klienta,

  2. zapisania w pamięci komputera pracowników Klienta,

  3. kopiowania i dystrybuowania produktu cyfrowego wśród pracowników Klienta.

 13. Udostępnianie w Internecie zakupionego produktu cyfrowego w części lub całości jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, forów internetowych, społeczności internetowych, itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji Mobile Medical Services może kierować wobec zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw licencji do poszczególnych produktów cyfrowych.

§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania zapisów Regulaminu.

 2. Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działanie lub zaniechanie niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Klient w ramach korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania praw autorskich oraz praw własności intelektualnej przysługujących Mobile Medical Services.

 4. Mobile Medical Services dokłada wszelkich starań, aby Sklep działał prawidłowo w sposób nieprzerwany. Mobile Medical Services nie odpowiada jednak za ewentualne skutki niedziałania lub nieprawidłowego działania Sklepu, które wynikają z działania siły wyższej.

 5. Mobile Medical Services wskazuje, że dokłada wszelkich starań, aby produkty cyfrowe dostępne w ramach sklepu były zgodne z powszechnie akceptowalną i popartą badaniami naukowymi wiedzą. Mobile Medical Services wskazuje jednak, że treści dostępne w ramach dostępnych w Sklepie produktach cyfrowych nie stanowią indywidualnych zaleceń, porad, czy sugestii działania. W przypadku potrzeby indywidualnych konsultacji, Klient powinien skontaktować się ze specjalistą w danej dziedzinie.

 6. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Mobile Medical Services zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

§11 TRYB ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej produktów cyfrowych.

 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: biuro@corporate-wellness.pl.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail i login Klienta, jakimi posłużył się do założenia konta, numer zamówienia, określenie produktu cyfrowego oraz opis składanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją.

 4. Mobile Medical Services przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Klienta o jej uzupełnienie, jeżeli podane przez Klienta informacje, o których mowa w ust.3 wymagają doprecyzowania w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.

 5. Mobile Medical Services zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację i udzielić odpowiedzi Klientowi w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.

 6. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona Klientowi drogą elektroniczną na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta w ramach konta.

 7. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§12 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest Mobile Medical Services Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie [02-593] przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 5/86. Mobile Medical Services przetwarza dane osobowe Klienta podane przez niego w trakcie rejestracji konta w Sklepie w celu świadczenia usług drogą elektroniczna, tzn. korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania transakcji zakupu w Sklepie, a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku wyrażenia zgody). Więcej informacji w Polityce Prywatności.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Mobile Medical Services nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Mobile Medical Services blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres mailowy wskazany przez Klienta oraz za usuwanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, w stosunku do Klienta będącego konsumentem przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 3. Mobile Medical Services zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług droga elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie zapisów Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Mobile Medical Services, nie krótszym jednak niż 7 dni od momenty/u wysłania informacji o zmianie Regulaminu na adres e-mail Klienta oraz udostępnienia na stronie https://www.corporatewellness.pl zmienionego Regulaminu. Zakupy dokonane przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczas obowiązujących postanowień.

Treść niniejszego regulaminu obowiązuje od dnia 1 marca 2021 r.

>