POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas sprawą priorytetową. W związku, z tym mając na uwadze bezpieczeństwo Twoich danych oraz mając na względzie obowiązujące przepisy prawa w Mobile Medical Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością opracowaliśmy politykę, która określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Poniżej przedstawiamy wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w związku ze świadczonymi przez nas usługami oraz udzielonymi nam zgodami marketingowymi.

Kto jest Administratorem Twoich danych?Administratorem Twoich danych osobowych jest Mobile Medical Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [02-593], przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 5/86.
Z kim można się skontaktować w sprawie danych osobowych?We wszelkich sprawach związanych  z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod następującym adresem mailowym: kontakt@mobilemed.pl
Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?Co do zasady dane osobowe niezbędne do realizacji świadczonych przez nas usług podajesz Ty sam.
Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?Jeżeli kontaktujesz się z nami i decydujesz się na skorzystanie z naszych usług w pierwszej kolejności potrzebujemy następujący zestaw Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, płeć, główna miejscowość, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu. Podczas świadczenia usług fizjoterapeutycznych tworzymy dokumentację medyczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w której odnotowujemy informacje dotyczące procesu rehabilitacji, zalecenia, postępy. Zbieramy te informacje w celu poprowadzenia we właściwy sposób Twojego procesu rehabilitacji.   W zakresie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie korzystamy z informacji zawartych w dokumentacji medycznej.
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?W zależności od udzielonej przez Ciebie zgody, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
Cel przetwarzaniaPodstawa prawna
Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych podczas umawiania wizyty na odległość, w związku z tym, że świadczymy usługi w miejscu Twojego pobytu.art. 6 ust. 1 lit. c art. 9 ust. 2 lit. h RODO art. 25 pkt 1 uopp § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ  
Prowadzimy i przechowujemy Twoją dokumentację medyczną.art. 9 ust. 2 lit. h RODO art. 24 ust. 1 uopp  
Realizujemy Twoje prawa jako naszego pacjenta, np. archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej orz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia.art. 6 ust. 1 lit. c RODO art. 9 ust. 3 art. 26 ust 1 uopp § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ
Kontaktujemy się z Tobą na podany przez Ciebie numer telefonu w razie konieczności potwierdzenia, odwołania lub zmiany terminu wizyty lub też, aby poinformować Cię o konieczności przygotowania się do wizyty,  jeśli zachodzi taka potrzeba.Art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora w zakresie zarzadzania czasem pracy fizjoterapeutów i obsługi pacjenta z najwyższą dbałością o jakość.
W trosce o najwyższy poziom świadczonych usług, po wykonaniu świadczenia skontaktujemy się z Tobą z prośbą o krótką informację zwrotną: czy jesteś zadowolony z zabiegu, czy nasi fizjoterapeuci są punktualni, profesjonalni, kulturalni  czy udzielali informacji na wszystkie pytania, czy zostawili instruktaż i skąd o nas wiecie, czy jest coś co moglibyśmy poprawić.   W każdej chwili możesz nas poinformować, że nie chcesz otrzymywać takich telefonów – wtedy zaprzestaniemy ich wykonywania.art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora – poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do oczekiwań pacjenta.
Jako administrator Twoich danych osobowych mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym do przetwarzania Twoich w tym celu.art.  6 lit. b i f RODO jako prawnie uzasadniony interes administrator – dochodzenie należnych roszczeń i ochrona naszych praw.
Jako przedsiębiorca prowadzimy księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co wiąże się z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.art. 6 ust. 1 lit. c RODO art. 74 ust. 2 uor
Możemy kierować do Ciebie komunikację marketingową dotyczącą działalności naszej Spółki: oferty, informacje o usługach, promocjach, wydarzeniach prozdrowotnych przez nas organizowanych, czy też informacje o tematyce zdrowotnej.art. 6 ust. 1 lit. a RODO art. 172 PrTel w związku art. 10 ust. 2 uśude
Komu przekazywane są Twoje dane osobowe?Jako podmiot leczniczy oraz przedsiębiorca możemy przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to konieczne w związku z realizacją celów objętych udzielonymi zgodami, współpracą lub określonych przepisami prawa, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Mobile Medical Services usług w zakresie wsparcia informatycznego, audytorom zewnętrznym. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: Innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia;Dostawcom usług zaopatrujących Mobile Medical Services w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom pocztowym, a także kurierskim;Dostawcom usług prawnych i doradczych;Osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.
Okres przetwarzania Twoich danych osobowychJeżeli jesteś naszym pacjentem z pewnością utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, a co za tym idzie mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego. Po upływie wskazanych terminów Twoje dane zostaną usunięte.
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?Korzystanie z usług naszej firmy jest w pełni dobrowolne. Jako podmiot leczniczy jesteśmy jednak zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa w związku z tym niepodanie danych będzie skutkować odmową realizacji usługi. Ze względów rachunkowych i podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych. Również realizując programy prozdrowotne w miejscu pracy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
Twoje prawaJako Administrator Twoich danych zapewniamy prawo dostępu do Twoich danych osobowych, możesz je także sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jesteś również uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz możesz skorzystać z prawa do przenoszenia danych do innego administratora. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie ochrony danych osobowych.
>