W dzisiejszych czasach wartość firmy nie jest uzależniona wyłącznie od kapitału. Atrakcyjne środowisko pracy jest niezbędnym sposobem, aby przyciągnąć utalentowanych specjalistów. Trójwymiarowość strategii ESG gwarantuje efektywny i zorganizowany rozwój przedsiębiorstwa. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego warto wprowadzić ESG w firmie i jakie korzyści może przynieść pracownikom.

Czym jest ESG? Założenia koncepcji

Skrót ESG odnosi się do trzech fundamentalnych kwestii, które stanowią podstawę dla harmonijnego i efektywnego rozwoju działalności firmy. Strategia ESG wyznacza też inwestorom sposób prowadzenia działań biznesowych, które będą respektować potrzeby i wartości pozostałych interesariuszy. W zakresie ESG znajdują się trzy obszary.

1. Environmental (Środowiskowy)

Ten obszar to wszystkie działania związane z oddziaływaniem przedsiębiorstwa na aktualną kondycję środowiska. Warto więc ocenić firmę pod kątem np. korzystania z odnawialnych źródeł energii, udziału w powstawaniu śladu węglowego czy też toksyczności produkowanych odpadów oraz sposobu ich utylizacji lub zabezpieczenia.

2. Social (Społeczny)

To wszelkie starania, które mają na celu uwzględniać potrzeby ludzkie. Warto przeanalizować m.in. częstotliwość organizowania szkoleń dla pracowników oraz ich jakość, dbałość o równość i różnorodność płci w kadrze, zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa i opieki zdrowotnej.

3. Corporate Governance (Zarządzanie)

Praktyki dotyczące zarządczego aspektu biznesu. Ten filar bardzo często określa się dążeniem do uzyskania stanu ładu korporacyjnego. Przykładami takich praktyk są m.in. walka z korupcją, przejrzystość podatkowa, zapewnienie pracownikom wynagrodzeń adekwatnych do stanowisk i pełnionych obowiązków.

strategia ESG corporate wellness

Znaczenie ESG dla zrównoważonego rozwoju firmy

ESG przede wszystkim jest to kontynuacja dyrektywy społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility — CSR), która określa realność wpływu firmy na różnorodne obszary życia społecznego. ESG dzięki poszerzeniu o czynniki zarządcze i środowiskowe pozwala jeszcze rzetelniej ocenić funkcjonowanie podmiotu gospodarczego. Czynników ESG nie należy traktować jako metody na poprawę reputacji firmy, a raczej realny sposób na wdrożenie rozwiązań pozwalających na metodyczny, odpowiedzialny i efektywny rozwój biznesu. Dlatego też coraz więcej przedsiębiorstw analizuje własne strategie biznesowe pod kątem realizacji celów ESG.

Wprowadzenie strategii ESG wpływa na korzyści dla biznesu

Dzisiejsi klienci coraz częściej zwracają uwagę na działania małych i dużych firm w obszarach, które niekoniecznie są związane z profilem ich działalności. Przedsiębiorstwa, które dbają o środowisko, uczestniczą w różnorodnych akcjach prospołecznych i pielęgnujące zasady ładu korporacyjnego są postrzegane jako godne zaufania. Wdrożenie strategii ESG sprawia, że firmy mogą lepiej zrozumieć własną rolę w zakresie oddziaływania na otaczającą ją rzeczywistość. Z kolei konsekwentna i przemyślana realizacja strategii ESG w przedsiębiorstwie nie przechodzi bez echa. Wdrażanie i realizacja działań odpowiednich dla specyfiki firmy (np. usługi cateringowe mogą wykorzystywać opakowania powstałe z recyklingu) z pewnością będzie pozytywne dla wizerunku oraz spowoduje wzmocnienie pozycji na rynku. Konsumenci o wiele chętniej wybierają firmy, które wykorzystując własną pozycję i zasoby do zmiany świata na lepsze. Dlatego też firmy i organizacje, które nie spełniają kryteriów ESG mogą nie tylko doznać nadszarpnięcia reputacji, ale i zaliczyć straty finansowe. 

Ponadto:

  • Wdrożenie ESG oznacza znacznie lepsze zarządzanie firmą w sytuacjach kryzysowych.
  • Działania ESG pozwalają firmie na łatwiejszą adaptację do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.
  • ESG często pozwala na skuteczniejszą minimalizację szkód, które mogą powstać wskutek sytuacji niepożądanych.

Nowoczesne technologie idą w parze z dobrą strategią

Dostęp do nowatorskich rozwiązań technologicznych stanowi spore usprawnienie dla procesu wdrażania strategii ESG w firmie. Użycie takich rozwiązań jak AI czy Big Data jest bardzo dobrym sposobem dla właściwego przygotowania strategii ESG przedsiębiorstwa np. dzięki analizie dużych zasobów zgromadzonych danych. Tym samym organizacje mogą o wiele skuteczniej wprowadzić zasady związane z ładem korporacyjnym.

Rozwijająca się technologia i związana z nią cyfryzacja ma też pozytywny wpływ dla środowiska. Wspomniane gromadzenie danych w formie plików jest idealnym przykładem przeciwdziałania deforestacji, gdyż ilość używanego papieru zostaje znacząco zminimalizowana. Z kolei kwestie związane automatyzacją, jak instalacja systemów technologii SMART umożliwi obniżenie energii. Tym samym firma nie tylko zredukuje koszty, ale i wesprze walkę ze zmianami klimatycznymi.

Firmy powinny uwzględniać wellbeing pracowników

Aby zbudować strategię ESG i realizować jej założenia nie można pominąć jednego z najistotniejszych elementów w każdej firmie. Mowa rzecz jasna o pracownikach, a zwłaszcza o ich dobrostanie. Wszystkie wymiary wellbeingu — emocjonalne, fizyczne i mentalne — idealnie wpisują się w społeczny obszar ESG. Firmy poprzez zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków do pracy mogą realizować strategie harmonijnego rozwoju przedsiębiorstwa.

Jak zbudować strategię ESG z uwzględnieniem potrzeb pracowników?

Podczas prac nad strategią ESG z pewnością należy uwzględnić dobrostan pracowników. Wellbeing osób zatrudnionych ma niezwykle duże znaczenie dla efektywności biznesu i to bez względu na wielkość firmy. Firma dbająca i doceniająca własny zespół może oczekiwać wielu korzyści. Gwarantując odpowiednią opiekę nad zdrowiem psychicznym i fizycznym pracownicy znacznie rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich. Utrzymując dobry stan zdrowia, pracują o wiele wydajniej, co może zapewnić firmie więcej zysków. Dzięki temu pracodawca ma dodatkowe środki na kształcenie swojego zespołu i premie finansowe. To z kolei przekłada się na zwiększenie zaangażowania pracowników w realizację powierzonych im zadań. Ponadto pracownicy mogą też poczuć większą lojalność wobec firmy. Zatrudnieni dostrzegają, że pracodawca troszczy się o swoich ludzi w dobie ciężkiej sytuacji społeczno-gospodarczej. Tym samym zmniejsza się ryzyko, że najzdolniejsze osoby zechcą przejść do konkurencji.

Zdrowie psychiczne pracowników strategia ESG

Powyższy przykład pokazuje, że w strategii ESG warto uwzględnić dobrostan pracowników. Oprócz tego, firmy jawnie promujące troskę i zainteresowanie własną kadrą zyskują w oczach potencjalnych klientów.

Jak wprowadzić ESG uwzględniając wellbeing?

Dobrostan pracowników w miejscu pracy dotyczy różnorodnych kwestii:

  • Wspierania rozwoju np. organizacja szkoleń i webinarów, możliwość udziału w konferencjach.
  • Dbałość o finanse np. premie okolicznościowe za dobrą realizację powierzonych zadań, benefity w postaci biletów na wydarzenia kulturalne.
  • Promowania zachowań prozdrowotnych np. zapewnienie cateringu dietetycznego, masażu biurowego czy, konsultacji psychologicznych, dofinansowanie karnetów sportowych.
  • Właściwe zaadaptowanie budynku np. właściwa wentylacja i filtracja powietrza, ergonomiczne biurka, monitory z filtrem niebieskiego światła, optymalny poziom nasłonecznienia.
  • Przestrzeganie prawa pracy i obowiązków pracodawcy np. określenie jasnych zasad dotyczących urlopów i przekazywania obowiązków, respektowanie wydarzeń losowych i zwolnień lekarskich.
  • Integrowanie zespołu i stworzenie odpowiedniej atmosfery pomiędzy pracownikami np. regularne spotkania online lub offline w celu poznania opinii teamu na temat aktualnej sytuacji firmy, wspólne wyjazdu lub obiady firmowe.

Z czym przyjdzie się zmierzyć? Przyszłość koncepcji ESG

ESG jest obecnie obiektem zainteresowania praktycznie wszystkich podmiotów związanych z biznesem. Zarówno inwestorzy, jak i współpracownicy i klienci zdają sobie sprawę z istnienia ładu korporacyjnego. Choć ESG powinno stać się kluczowym elementem funkcjonowania wszystkich firm, to jednak wciąż można natrafić na krytyczne głosy dotyczące wprowadzania tej koncepcji. Zarzuty dotyczące ESG są zróżnicowane. Przeciwnicy wymieniają m.in. duże koszty wdrożenia niskoemisyjnych rozwiązań, brak możliwości określenia dokładnego terminu zwrotu inwestycji w pracownika, niepewność dotycząca lojalności zatrudnionych. Traktują koncepcję jako ograniczające poczucie zobowiązania do wypełniania odgórnych zaleceń. Równocześnie nie dostrzegają potencjalnych korzyści dla własnego interesu.

Konieczne jest, aby firmy wykorzystywały różnorodne wskaźniki pozwalające na pomiar efektywności wprowadzanych rozwiązań. Równie istotne jest przygotowywanie raportów ESG. Raportowanie ESG zgodnie z dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) umożliwia monitorowanie postępów i dynamiki rozwoju przedsiębiorstwa. 

Raportowanie to jednak nie wszystko. Strategia ESG wymaga zaangażowania się liderów biznesowych w kształtowanie przyszłości modelu ładu korporacyjnego. Poszukiwanie słabych stron aktualnego modelu pozwala na wprowadzenie niezbędnych ulepszeń. Tym samym wartości związane z ESG będą nie tylko skuteczniejsze w kontekście realizacji zamierzonego celu. Przede wszystkim staną się łatwiejsze do pomiaru i zobrazowania uzyskanych efektów.

ESG i zrównoważony rozwój biznesowy — podsumowanie

Nie jest przesadą, że koncepcja ESG pomaga firmom na różnorodnych płaszczyznach. Troska o aspekty związane z managmentem biznesu, zasobami ludzkimi i kondycją środowiska sprawiają, że ESG w dłuższej perspektywie gwarantuje wiele korzyści. Zarówno finansowych, jak i wizerunkowych. Strategia ESG powinna stać się standardem w Twojej firmy, bo dzięki niej zyskasz naprawdę wiele. Począwszy od zadowolonych i lojalnych pracowników, przez poprawę wyników biznesowych, a skończywszy na większej przychylności i zainteresowaniu ze strony klientów. Ponadto zapewnisz swojej firmie realną przewagę nad konkurencją, która stroni od nowatorskich rozwiązań. 

Zachęcamy do zgłębiania tematu zrównoważonego rozwoju biznesowego, który ma nieocenione znaczenie dla firm.

Masz pytania dotyczące wdrażania programów Corporate Wellness w Twoim miejscu pracy? Chętnie odpowiemy!

Dane które podasz w formularzu będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.

>