Case studies

Schorzenia układu szkieletowo-mięśniowego (MSDs)

Według wyników Europejskiego badania warunków pracy dwie najczęściej zgłaszane dolegliwości przez pracowników w krajach UE to: bóle pleców (43%) oraz bóle szyi i mięśni górnych części ciała (42%). Schorzenia układu szkieletowo-mięśniowego (MSDs) w znacznym stopniu wpływają na absencje chorobowe, niską wydajność pracowników, którzy pracują z ograniczoną sprawnością (prezentyzm), czy wcześniejsze odejścia z pracy. Skala problemu jak i jego znaczący wpływ odbijają się na wynikach finansowych przedsiębiorstw.

W 2017 roku Agencja Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy uruchomiła czteroletni program badawczy dotyczący schorzeń układu szkieletowo-mięśniowego związanych z wykonywaną pracą. W swoim opracowaniu Healthy workers thriving companies – a practical guide to wellbeing at work.

Działaniem, które w znacznym stopniu może przyczynić się do zapobiegania schorzeniom układu szkieletowo-mięśniowego i minimalizacji jego wpływu na działalność biznesową jest zapewnienie w miejscu pracy opieki fizjoterapeutycznej dla pracowników.

Przykładem skuteczności takiego działania jest case study Northumbrian Water Group Limited (NWL) Wielka Brytania. Częstszym problemem w firmie były zwolnienia związane właśnie ze schorzeniami układu szkieletowo-mięśniowego. Firma umożliwiła pracownikom szybki dostęp do rehabilitantów już na etapie pojawienia się pierwszych problemów. Możliwość szybkiej reakcji, wczesne rozpoznanie problemu i podjęcie terapii doprowadziło do spadku zwolnień lekarskich związanych ze schorzeniami układu szkieletowo-mięśniowego o 40%.

Również w Polsce przedsiębiorcy dostrzegają znaczenie fizjoterapii w miejscu pracy. Według badania zrealizowanego w listopadzie-grudniu 2017 r. na reprezentatywnej próbie 1000 średnich i dużych firm w Polsce zabiegi fizykoterapeutyczne lub rehabilitacyjne na terenie firmy zapewnia już 14% pracodawców. (Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1 000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź 2017).